Begeleiding, zorg en aandacht op de Noordikslaan

Op school willen we jou de zorg en aandacht geven die jij nodig hebt. En dat is voor iedere leerling verschillend. Allereerst is er je mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. Daarnaast zijn er nog meer vormen van begeleiding en ondersteuning mogelijk. Hieronder vind je een overzicht van zaken waarbij we jou kunnen helpen:

Centraal meldpunt OLC

De school heeft een centraal meldpunt, het Onderwijs-Leer-Centrum, waar je voor allerlei zaken terecht kunt. Je kunt er werken voor school als je geen les hebt, er is een mediatheek en in te halen toetsen worden er afgenomen.

De medewerkers houden zich ook bezig met de aanwezigheid van de leerlingen: als je, om welke reden dan ook, niet in je les kunt zijn, meld je je bij het OLC. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig en je kan er dus altijd om hulp vragen.

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de kerstvakantie alle brugklasleerlingen thuis. Ook kunnen ouders, na de eerste, tweede of derde periode een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of teamleider.

Teamleider en decaan

Binnen de vestigingen worden de onderwijsteams aangestuurd door een teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen.

De decaan helpt bij oriëntatie op studie en beroep. Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. We besteden dan ook veel aandacht aan loopbaanbegeleiding (LOB). De decaan geeft veel informatie en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. Daarnaast kan de decaan ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen.

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie. Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent.

Op de Noordikslaan is er een gespreksgroep met leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw vestiging.

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. L. Nawijn l.nawijn@noordik.nl
Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl
Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. I. Öz i.oz@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Mevr. D. Beekhuizen d.beekhuizen@noordik.nl

Aandachtsfunctionaris:

Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking. (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland).

Dyslexie heeft gevolgen bij alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. De snelheid en accuratesse bij het begrijpend en studerend lezen en bij het juist spellen en construeren van teksten worden erdoor beïnvloed. Op de Noordikslaan screenen we alle aanmeldingsformulieren en overdrachtsgegevens van de basisscholen. Naar aanleiding van deze informatie worden leerlingen geselecteerd voor een screening van lezen en/of spellen.

Op CSG Het Noordik kunnen leerlingen met dyslexie gebruik maken van een aantal voorzieningen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 20% meer tijd krijgen bij het maken van toetsen en bij leerlingen met dyslexie worden spellingfouten minder zwaar aangerekend. Bij het maken van examens zijn er speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexieverklaring, deze rechten zijn vastgelegd in het Eindexamenbesluit. CSG Het Noordik biedt leerlingen met een dyslexieverklaring de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van Kurzweil. De dyslexiesoftware Kurzweil leest digitale teksten (o.a. toetsen, schoolboeken) voor en ondersteunt bij het spellen en schrijven van teksten.

In de brugklas kunnen de leerlingen met dyslexie wekelijks in kleine groepjes begeleiding krijgen van de remedial teacher. Na de brugklas is het voor leerlingen nog steeds mogelijk om contact te hebben met de remedial teacher, dit gebeurt dan wel op afspraak.

Heb je hierover vragen, of wil je meer weten over dyslexie? Neem dan contact op met onze remedial teacher, mevrouw W. Wijma, w.wijma@noordik.nl

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: ‘niet kunnen berekenen’. Het gaat hier om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot, accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis.

Tijd en hulpmiddelen

Als je dyscalculie hebt, krijg je 20 procent meer tijd bij reken- en wiskundetoetsen en bij de overige vakken wanneer daarbij gerekend moet worden. Je mag gebruikmaken van een rekenkaart en een rekenmachine. Ook tijdens het eindexamen. De regels hiervoor zijn officieel vastgelegd in de regels van het College voor Examens.

Hoe begeleiden we je?

Heb je dyscalculie, dan volg je vaak wekelijks een lesuur remedial teaching. In dat uur kijken we hoe we jou het beste kunnen begeleiden en helpen. Je kunt dan bijvoorbeeld extra uitleg krijgen, stap voor stap samen in jouw tempo wiskundeopgaven maken of samen hulpkaarten maken.

Heb je hierover vragen, of wil je meer weten over dyscalculie? Neem dan contact op met onze remedial teacher, mevrouw W. Wijma, w.wijma@noordik.nl

Huiswerkondersteuning

Speciaal voor havo-leerlingen in de klassen 1 t/m 4 die moeite hebben met het

plannen en maken van hun huiswerk is er HWO (huiswerkondersteuning).

In het Open Leercentrum werk je na je laatste lesuur aan je huiswerk. Je krijgt dan begeleiding van een student en een leerling uit vwo 6. Zij helpen jou met het plannen en  maken van je huiswerk.

Jijzelf, je ouders of je mentor kunnen je aanmelden voor HWO. Je mentor bepaalt na overleg of je een geschikte kandidaat bent. Dhr. Stijntjes begeleidt de HWO. Bij vragen kun je contact met hem opnemen via (0546) 48 48 48 of  hwo@noordik.nl

Hoogbegaafdheid en doorstroomklas

Het Noordik is een aspirant-begaafdheidsprofielschool. Dit betekent dat hoogbegaafde leerlingen extra aandacht krijgen.

Voor leerlingen uit groep 8 en de brugklas hebben we de Doorstroomklas. In de hogere leerjaren borduren we hierop voort. De begeleiding is dan niet meer in groepsverband, maar de leerling volgt een eigen programma.
Meer informatie is te lezen op onze pagina over hoogbegaafdheid

Remedial teaching

Het kan zijn dat het leren minder makkelijk gaat dan je zou verwachten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een niet-effectieve werk- of studiemethode, problemen met lezen, spelling of rekenen of jouw persoonlijke omstandigheden. De remedial teacher bekijkt met jou wat de oorzaken zijn van de moeilijkheden die jij ervaart bij het leren. Samen stellen we een begeleidingsplan op en ga je oefenen met ondersteuning van de remedial teacher.

Remedial teachers:

Mevr. W.H. Wijma  w.wijma@noordik.nl

Motorische remedial teaching

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door een verkeerde lichaamshouding.

Motorische remedial teachers:

Dhr L.J. Snellink,  a.snellink@noordik.nl
Mevr. D. Beekhuizen-Bosch,  d.beekhuizen@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Profielkeuze

In klas 3 bereid je samen met je mentor, decaan en docenten een profielkeuze voor. Je gaat een richting kiezen voor de bovenbouw, de Tweede Fase. Bij je profielkeuze kun je kiezen uit de vier profielen die we in Nederland kennen:

   • Natuur en techniek.
   • Natuur en gezondheid.
   • Economie en Maatschappij.
   • Cultuur en maatschappij.

Extra vak(ken)

Bovenop de vakken binnen je gekozen profiel kun je ook één of meerdere extra vakken kiezen. Helaas is het moeilijk om deze vakken in te roosteren. De extra vakken vind je dan ook niet terug op je rooster. Je krijgt van ons een basisrooster dat je zelf – in overleg met je mentor en de docent – aan kunt passen. Zodra er sprake is van overlappende uren, maak je dus zelf een bewuste en weloverwogen keuze welk vak je wilt volgen.

In de week voor de meivakantie worden alle profielkeuzes in de leerlingbespreking van havo 3 en vwo 3 besproken en van advies voorzien. Als er aanpassingen nodig zijn, gebeurt dit in een extra gesprek met de decaan.

In mei ontvangt iedereen de profielkaart waarop de keuze ingevuld moet worden. Als je één of meer extra vakken wilt kiezen, moet je dit op deze kaart invullen. De kaart moet door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. De ondertekende profielkaart lever je in bij je mentor.

Studiekeuze

Als je naar de laatste klas gaat wordt het ook tijd om na te denken over je definitieve studiekeuze. Welke studie/opleiding wil je gaan volgen? De decanen kunnen je daar advies in geven. Daarnaast onderhouden de decanen contacten met het hoger onderwijs en organiseren LOB-activiteiten. Loop gerust eens binnen, of stuur een mail voor een afspraak. Donderdag is onze decanendag, maar de decanen zijn ook op andere dagen bereikbaar.

Decanen:
Dhr. G.J. Nijhof, s.nijhof@noordik.nl
Dhr. M. Leijten, m.leijten@noordik.nl

Incidententele begeleidingslessen

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Op de Noordikslaan is het bijvoorbeeld mogelijk om op dinsdag tijdens het eerste lesuur studiebegeleiding te krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven door een vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met je docent hebt gemaakt.

Faalangst en examenvrees

Alle leerlingen krijgen in de brugklas een toets “zelfvertrouwen”. Op grond van de uitkomsten worden er begeleidingsgroepen gemaakt die gedurende een periode van tien lessen een trainingsprogramma krijgen. In de bovenbouw kunnen leerlingen met faalangst een training volgen waarbij ze vaardigheden aangereikt krijgen voor het maken van examens. Via de teamleider kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Begeleiders

Mevr. M.H. Korteweg, r.korteweg@noordik.nl

Mevr. N. Velthuis, n.velthuis@noordik.nl

ICT-rijk onderwijs

De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het Noordik is daarom gestart met ICT-rijk onderwijs. Zo leren we niet alleen uit boeken, maar gebruiken we ook iPads ter ondersteuning van de lessen. Daarmee kunnen we het leren afstemmen op jouw behoefte, word je uitgedaagd en gemotiveerd en leer je zelfstandig  te werken op jouw tempo. Bovendien leer je vaardigheden die je voor je toekomst nodig hebt. Maar het belangrijkste is misschien wel dat de iPad het leren leuker maakt!

Meer over ICT-rijk onderwijs