Begeleiding, zorg en aandacht op de Noordikslaan

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij bijvoorbeeld pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de kerstvakantie alle brugklasleerlingen thuis. Ook kunnen ouders, na de eerste, tweede of derde periode (afhankelijk op welke vestiging) een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of teamleider.

Teamleider en decaan

Binnen de vestigingen worden de onderwijsteams aangestuurd door een teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen.

De decaan helpt bij oriëntatie op studie en beroep. Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. We besteden dan ook veel aandacht aan loopbaanbegeleiding (LOB). De decaan geeft veel informatie en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. Daarnaast kan de decaan ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen.

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie. Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent.

Op de Noordikslaan is er een gespreksgroep met leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw vestiging. Bij ernstige klachten kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. L. Nawijn l.nawijn@noordik.nl
Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl
Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. I. Öz i.oz@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Mevr. D. Beekhuizen d.beekhuizen@noordik.nl

Aandachtsfunctionaris:

Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland).

Dyslexie heeft gevolgen bij alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. De snelheid en accuratesse bij het begrijpend en studerend lezen en bij het juist spellen en construeren van teksten worden erdoor beïnvloed. Alle brugklasleerlingen van CSG Het Noordik nemen aan het begin van het schooljaar deel aan toetsen gericht op het signaleren van dyslexie.

Op CSG Het Noordik kunnen leerlingen met dyslexie gebruik maken van een aantal voorzieningen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 20% meer tijd krijgen bij het maken van toetsen en bij leerlingen met dyslexie worden spellingfouten minder zwaar aangerekend. Zelfs bij het maken van examens zijn er speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexieverklaring, deze rechten zijn vastgelegd in het Eindexamenbesluit.

In de brugklas kunnen de leerlingen met dyslexie wekelijks in kleine groepjes begeleiding krijgen van de remedial teacher. Na de brugklas is het voor leerlingen nog steeds mogelijk om contact te hebben met de remedial teacher, dit gebeurt dan wel op afspraak.

Huiswerkondersteuning

Speciaal voor havo-leerlingen in de klassen 1 t/m 4 die moeite hebben met het

plannen en maken van hun huiswerk is er HWO (huiswerkondersteuning).

In het Open Leercentrum werk je na je laatste lesuur aan je huiswerk. Je krijgt dan begeleiding van een student en een leerling uit vwo 6. Zij helpen jou met het plannen en  maken van je huiswerk.

Jijzelf, je ouders of je mentor kunnen je aanmelden voor HWO. Je mentor bepaalt na overleg of je een geschikte kandidaat bent. Dhr. Stijntjes begeleidt de HWO. Bij vragen kun je contact met hem opnemen via (0546) 48 48 48 of  hwo@noordik.nl

Remedial teaching

Het kan zijn dat je op school een achterstand oploopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: een niet-effectieve werk- of studiemethode, een leerstoornis zoals dyslexie, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Heb je een achterstand? Dan kom je in aanmerking voor extra begeleiding. De remedial teacher bekijkt met jou wat de oorzaken zijn van jouw leerproblemen, vervolgens oefen je hoe je het leren anders zou kunnen aanpakken.

Remedial teachers:

Mevr. W.H. Wijma  w.wijma@noordik.nl
Mevr. M. Katsman-van IJsseldijk m.katsman@noordik.nl

Motorische remedial teaching

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door een verkeerde lichaamshouding.

Motorische remedial teachers:

Dhr L.J. Snellink,  a.snellink@noordik.nl
Mevr. D. Beekhuizen-Bosch,  d.beekhuizen@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Profielkeuze

In klas 3 bereid je samen met je mentor, decaan en docenten een profielkeuze voor. Je gaat een richting kiezen voor de bovenbouw, de Tweede Fase. Bij je profielkeuze kun je kiezen uit de vier profielen die we in Nederland kennen:

   • Natuur en techniek.
   • Natuur en gezondheid.
   • Economie en Maatschappij.
   • Cultuur en maatschappij.

Extra vak(ken)

Bovenop de vakken binnen je gekozen profiel kun je ook één of meerdere extra vakken kiezen. Helaas is het moeilijk om deze vakken in te roosteren. De extra vakken vind je dan ook niet terug op je rooster. Je krijgt van ons een basisrooster dat je zelf – in overleg met je mentor en de docent – aan kunt passen. Zodra er sprake is van overlappende uren, maak je dus zelf een bewuste en weloverwogen keuze welk vak je wilt volgen.

In de week voor de meivakantie worden alle profielkeuzes in de leerlingbespreking van havo 3 en vwo 3 besproken en van advies voorzien. Als er aanpassingen nodig zijn, gebeurt dit in een extra gesprek met de decaan.

In mei ontvangt iedereen de profielkaart waarop de keuze ingevuld moet worden. Als je één of meer extra vakken wilt kiezen, moet je dit op deze kaart invullen. De kaart moet door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. De ondertekende profielkaart lever je in bij je mentor.

Studiekeuze

Als je naar de laatste klas gaat wordt het ook tijd om na te denken over je definitieve studiekeuze. Welke studie/opleiding wil je gaan volgen? De decanen kunnen je daar advies in geven. Daarnaast onderhouden de decanen contacten met het hoger onderwijs en organiseren LOB-activiteiten. Loop gerust eens binnen, of stuur een mail voor een afspraak. Donderdag is onze decanendag, maar de decanen zijn ook op andere dagen bereikbaar.

Decanen:
Dhr. G.J. Nijhof, s.nijhof@noordik.nl
Dhr. M. Leijten, m.leijten@noordik.nl

Incidententele begeleidingslessen

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Op de Noordikslaan is het bijvoorbeeld mogelijk om op dinsdag tijdens het eerste lesuur studiebegeleiding te krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven door een vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met je docent hebt gemaakt.

Faalangst

Alle leerlingen krijgen in de brugklas een toets “zelfvertrouwen”. Op grond van de uitkomsten worden er begeleidingsgroepen gemaakt die gedurende een periode van tien lessen een trainingsprogramma krijgen. In de bovenbouw kunnen leerlingen met faalangst een training volgen waarbij ze vaardigheden aangereikt krijgen voor het maken van examens. Via de teamleider kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Begeleiders

Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. J.H. Nieuwerth j.nieuwerth@noordik.nl
Mevr. N. Velthuis n.velthuis@noordik.nl

Zomerschool

De Zomerschool biedt leerlingen een kans om bij maximaal twee vakken achterstanden weg te werken en onvoldoendes op te halen gedurende een korte periode aan het begin van de zomervakantie. Het is niet de bedoeling dat de Zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

Wat houdt het in?

Tijdens de laatste rapportvergadering wordt besloten welke leerlingen over zijn naar het volgende leerjaar, welke leerlingen blijven zitten en wie in aanmerking komt voor de Zomerschool. Daarbij kijken ze niet alleen naar het aantal minpunten, maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten die schoolsucces beïnvloeden en naar omstandigheden (denk daarbij bijvoorbeeld aan langdurige ziekte). De eerste en belangrijkste voorwaarde is dat een leerling na het goed doorlopen van de Zomerschool, succesvol moet kunnen zijn in het daaropvolgende schooljaar.

De samenwerking tussen Het Noordik en Het Erasmus maakt het financieel haalbaar om tijdens de Zomerschool een aantal vakken aan te bieden waaronder de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels, Rekenen, Natuur/Scheikunde en M&O en wellicht de vakken Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Frans en Duits.

 • twee weken lang intensief aan het werk met de lesstof van twee vakken;
 • van 9:00 uur tot 15.00 uur;
 • begeleiding in kleine groepjes;
 • focus op inhoud en studievaardigheden;
 • het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer,
 • gelijkwaardigheid en rust;

De Zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject; aan het eind van twee weken Zomerschool maakt de leerling één of meer toetsen, die vooraf door de docenten zijn vastgesteld. Deelname is echter niet vrijblijvend. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de leerling wel of niet bevorderd wordt. Over de resultaten die een leerling aan het eind van de Zomerschool behaald moet hebben, worden voor aanvang van de Zomerschool harde afspraken gemaakt.

Voor wie?

De Zomerschool is toegankelijk voor leerlingen uit havo/vwo 3 en 4.

meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinatoren van de Zomerschool: mevrouw M. Katsman of mevrouw J. Dam Wichers via zomerschool@noordik.nl of met je teamleider.

ICT-rijk onderwijs

De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het Noordik is daarom gestart met ICT-rijk onderwijs. Zo leren we niet alleen uit boeken, maar gebruiken we ook iPads ter ondersteuning van de lessen. Daarmee kunnen we het leren afstemmen op jouw behoefte, word je uitgedaagd en gemotiveerd en leer je zelfstandig  te werken op jouw tempo. Bovendien leer je vaardigheden die je voor je toekomst nodig hebt. Maar het belangrijkste is misschien wel dat de iPad het leren leuker maakt!

Meer over ICT-rijk onderwijs