Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als ouder van belang is. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Noordik Busvervoer

Uw kind hoeft in de donkere winterperiode niet naar school te fietsen. Daarvoor hebben we op Het Noordik busvervoer geregeld. U kunt voor de wintermaanden een Noordikabonnement aanschaffen. Ouders worden hierover in september geïnformeerd.

Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportenvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen.

Cursusjaar 2017-2018

Per onderwijstype zijn ook nog specifieke overgangsrichtlijnen. Deze zijn vastgesteld per cursusjaar

Overgangsrichtlijnen 2017-2018

Mocht u bezwaar willen maken tegen het overgangsbesluit dan kunt u revisie aanvragen.

Overstap havo 5 naar vwo 5

Wil uw zoon of dochter na het eindexamen de overstap naar vwo 5 maken? Dat kan, maar daar zitten een aantal voorwaarden aan verbonden.

voorwaarden overstap havo 5 naar vwo 5

Overstap vmbo naar havo

Wil uw zoon of dochter vanuit het vmbo naar havo 4 doorstromen? Dan moet u rekening houden met een aantal toelatingseisen. Voor alle vier Almelose scholen worden dezelfde eisen gehanteerd. De toelatingseisen voor leerlingen afkomstig van CSG Het Noordik zijn dus hetzelfde als voor leerlingen van andere scholen.

Toelatingseisen instroom vmbo naar havo 4

Revisie

Wanneer u het niet eens bent met het overgangsbesluit kunt u schriftelijk revisie aanvragen. In een brief aan de vestigingsdirecteur kunt u aangeven met welke informatie naar uw mening niet voldoende rekening is gehouden. Ook wanneer u vindt dat er een fout in de procedure is gemaakt, kunt u revisie aanvragen. Dit verzoek moet uiterlijk maandag 16 juli 2018 om 11.00 uur worden ingediend.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Naar aanleiding van uw brief wordt bekeken of de procedure in de rapportvergadering juist is geweest, en of er sprake is van nieuwe informatie. Er wordt dan opnieuw een besluit genomen. Mocht u hiertegen bezwaar willen maken, dan moet dit gebeuren voor het einde van het schooljaar gebeuren. Hoe dit in z’n werk gaat wordt uitgebreid omschreven in de revisieprocedure.

Ouderbijdrage

Als ouder dient u een bijdrage te leveren aan de schoolkosten. De ouderbijdrage voor de Noordikslaan bestaat uit:

      • Leermiddelen en overige faciliteiten; leesgeld mediatheek, computergebruik, kopiëren en printen, auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.
      • Algemene kosten; Huur kluisje; € 8,- per jaar + eenmalig borg van € 10,-, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, examenkosten, vieringen en andere evenementen.
      • Excursie- en werkweekfonds; voor excursies en werkweken waaraan alle leerlingen deelnemen. Bezoek aan beurs of excursie voor een (examen)vak wordt afzonderlijk een bijdrage in rekening gebracht. Een overzicht van deze kosten vindt u in de schoolgids.

Schoolboeken zijn gratis

Onder schoolboeken wordt verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd-roms/dvd’s en licenties voor online materiaal die de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.
Overige leer- en hulpmiddelen (boekentas, agenda, schrijfmateriaal, schriften, zakbijbel, woordenboeken,  atlas, sportspullen) vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening te worden aangeschaft.

Betalen ouderbijdrage

U kunt zelf bepalen hoe u de ouderbijdrage wilt betalen. Wij geven de voorkeur aan een machtiging voor afschrijving van het totale bedrag begin oktober of contante betaling voor aanvang van de cursus.

Betalingsmogelijkheden:

  • Machtiging voor afschrijving van het totale bedrag begin oktober a.s.
  • Machtiging voor afschrijving in drie termijnen (begin oktober, begin januari en begin april).
  • Vooruitbetaling per bank.
  • Contante betaling bij de administratie.

De afgegeven machtiging geldt voor de periode die uw kind de school bezoekt. In juni heeft u bericht ontvangen over de wijze van betalen van de ouderbijdrage.

Het bestuur kan slechts in zeer bijzondere gevallen aan ouders die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten een gedeeltelijke ontheffing verlenen. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk worden ingediend bij het hoofd administratie, de heer A.J. van Schouwen, Postbus 541, 7600 AM Almelo.

Tegemoetkoming schoolkosten

Kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u kinderbijslag voor uw kind ontvangt of het kind in belangrijke mate onderhoudt. Daarnaast heeft u de Nederlandse nationaliteit of heeft u een verblijfsvergunning die recht op toeslagen heeft. Hoeveel kindgebonden budget u ontvangt hangt af van:

• het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner
• het aantal kinderen tot 18 jaar
• de leeftijd van uw kinderen tot 18 jaar

Het kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat uw kind 12 of 16 jaar wordt. Het bedrag van deze verhoging is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Aanvragen vaak niet nodig
Wanneer u huur- of zorgtoeslag ontvangt of eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, dan hoeft u het kindgebonden budget niet apart aan te vragen. U ontvangt dan zelf bericht over het kindgebonden budget.
Heeft u geen kindgebonden budget ontvangen maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen dan kunt u zelf een kindgebonden budget aanvragen via:

• de website www.toeslagen.nl 
• formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543

Binnen 8 weken ontvangt u bericht van de Belastingdienst.

U ontvangt eerst een voorschot
Het kindgebonden budget ontvangt u als voorschot. Na afloop van het jaar wordt de toeslag definitief berekend.

18 jaar en ouder
Wanneer uw kind 18 jaar is kunt u voor uw kind een tegemoetkoming scholieren aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze tegemoetkoming bestaat uit twee delen: een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage wordt altijd toegewezen, de aanvullende toelage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van u en uw partner.

De bedragen voor de basistoelage en de aanvullende toelage zijn:
1. Basistoelage

thuiswonend € 113,30 per maand
uitwonend € 264,16 per maand

2. Aanvullende toelage voor tegemoetkoming in de schoolkosten inclusief zorgpremie (afhankelijk van het inkomen van de ouders)

onderbouw maximaal € 79,40 per maand
bovenbouw maximaal € 86,94 per maand


Informatie

Uitgebreide informatie over de tegemoetkoming kunt u vinden op www.duo.nl . Of via (050) 599 77 55.

Vergoedingen via de gemeente
De gemeente Wierden, Twenterand en Hellendoorn kennen een regeling waarop ouders met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een beroep kunnen doen wanneer zij kosten voor hun kind(eren) maken voor o.a. excursies en werkweken. Ouders kunnen voor deze kosten een vergoeding krijgen. De regelingen zijn bij de gemeente Wierden bekend onder de naam ‘Declaratiefonds’, bij de gemeente Twenterand onder de naam ‘Schoolpakket’ en bij Hellendoorn onder de naam ‘School- en verenigingenfonds’. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Ongevallenverzekering

Het bestuur heeft in verband met werkweken, excursies e.d. voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten in verband met het oplopen van lichamelijk letsel.

Het bestuur sluit geen reisverzekering af voor werkweken en excursies. Leerlingen zijn dus niet verzekerd voor materiële schade zoals verlies van bagage, brillen, fotocamera, mobiele telefoon en dergelijke. Wanneer u zelf geen doorlopende reisverzekering heeft afgesloten, adviseren wij u om in ieder geval voor de werkweek een aparte reisverzekering af te sluiten.

De verzekerde bedragen zijn maximaal 

In geval van overlijden door een ongeval    € 3.000,00
In geval van blijvende invaliditeit door een ongeval  € 30.000,00
Geneeskundige behandeling en verpleging
ten gevolge van een ongeval
€ 1.000,00
Tandbeschadiging ten gevolge van een ongeval per element    € 1.000,00

Schade
De school is niet verzekerd tegen schade die aan eigendommen van leerlingen wordt toegebracht. Herstel van schade toegebracht door leerlingen komt voor rekening van de ouders.
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan in bewaring gegeven goederen (bijvoorbeeld tijdens de gymles). We raden dringend aan om kostbaarheden op te bergen in een kluisje.

Een verzekering is van kracht vanaf een uur vóór schooltijd tot een uur na schooltijd en tijdens excursies en werkweken die in schoolverband plaatsvinden. Ook voor leerlingen die stage lopen geldt genoemde verzekering, mits er een stagecontract is getekend. Voor een schadeformulier kunt u terecht bij de administratie.

ICT-rijk onderwijs

De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het gebruik van bijvoorbeeld de iPad kan ervoor zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn, dat hun leerprestaties verbeteren en dat het leerproces efficiënter wordt. ICT helpt de leraar bij het voorbereiden van lessen en bij het bieden van maatwerk aan leerlingen.

ICT-rijk onderwijs op Het Noordik

Nieuwsflits

Hieronder vindt u pdf-bestanden van de nieuwsbrief van de Noordikslaan:

Schooljaar 2017-2018

NF 28-03-2018

NF 12-02-2018

NF 20-12-2017

NF 20-11-2017

NF 16-10-2017

NF 22-09-2017

Docentenspreekuur

Wanneer u zich op wilt geven voor het docentenspreekuur, dan kunt u zich aanmelden via Magister.

Handleiding docentenspreekuur Magister Noordikslaan

Lestijden

Onderbouw

50 minuten, regulier ma, wo, do.
1e uur 08.30 – 09.20
2e uur 09.20 – 10.10
Pauze 10.10 – 10.25
3e uur 10.25 – 11.15
4e uur 11.15 – 12.05
Pauze 12.05 – 12.35
5e uur 12.35 – 13.25
6e uur 13.25 – 14.15
7e uur 14.15 – 15.05
8e uur 15.15 – 16.05

45 minutenrooster, di en vrij.
1e uur 08.30 – 09.15
2e uur 09.15 – 10.00
Pauze 10.00 – 10.15
3e uur 10.15 – 11.00
4e uur 11.00 – 11.45
Pauze 11.45 – 12.15
5e uur 12.15 – 13.00
6e uur 13.00 – 13.45
7e uur 13.45 – 14.30

35 minutenrooster. Begeleidingsvergaderingen
1e uur 08.30 – 09.05
2e uur 09.05 – 09.40
3e uur 09.40 – 10.15
Pauze 10.15 – 10.30
4e uur 10.30 – 11.05
5e uur 11.05 – 11.40
6e uur 11.40 – 12.15
7e uur 12.15 – 12.50

Bovenbouw

50 minuten Regulier, ma, wo, do.
1e uur 08.30 – 09.20
2e uur 09.20 – 10.10
3e uur 10.10 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.15
4e uur 11.15 – 12.05
5e uur 12.05 – 12.55
Pauze 12.55 – 13.25
6e uur 13.25 – 14.15
7e uur 14.15 – 15.05
8e uur 15.15 – 16.05

45 minutenrooster, di en vrij.
1e uur 08.30 – 09.15
2e uur 09.15 – 10.00
3e uur 10.00 – 10.45
Pauze 10.45 – 11.00
4e uur 11.00 – 11.45
5e uur 11.45 – 12.30
Pauze 12.30 – 13.00
6e uur 13.00 – 13.45
7e uur 13.45 – 14.30

35 minutenrooster, begeleidingsvergaderingen
1e uur 08.30 – 09.05
2e uur 09.05 – 09.40
3e uur 09.40 – 10.15
4e uur 10.15 – 11.50
Pauze 10.50 – 11.05
5e uur 11.05 – 11.40
6e uur 11.40 – 12.15
7e uur 12.15 – 12.50

Inhalen toetsen

Het inhalen van gemiste toetsen is voor de onderbouw mogelijk op
maandag 8e uur
dinsdag 1e en 8e uur
woensdag 8e uur
donderdag 8e uur

Inhalen van gemiste toetsen voor de bovenbouw:
dinsdag 7e en 8e uur
vrijdag 7e en 8e uur

Publicatie foto’s

Elk schooljaar maken we foto’s van allerlei activiteiten en lessituaties. Deze foto’s gebruiken we voor de website en soms ook voor foldermateriaal.

Bezwaar
Mocht dit een probleem voor u zijn, dan kunt u dit melden bij de vestigingsdirectie. Zonder bericht gaan wij ervan uit dat we de foto’s gewoon kunnen gebruiken en publiceren.

Voor foto’s (portretfoto’s) die specifiek worden aangewend voor reclamemateriaal, vragen wij vooraf toestemming.

Klachten

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen, maar mocht u toch een klacht hebben, dan zal de school die op gepaste wijze afhandelen. Meer over de procedure die we hierbij volgen leest u op de pagina klachtenprocedure.

Veiligheid

Het Noordik wil een veilige school zijn. Hiervoor zijn duidelijke regels en afspraken nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina afspraken.

Verlofregeling

Leerlingen krijgen in principe geen vrij om tijdens schooltijd op vakantie te gaan. De school is verplicht lesverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Er geldt een uitzondering op deze regel voor ‘seizoensgebonden werk’. Op de website van de rijksoverheid leest u hierover meer. Voor het aanvragen van verlof kunt u het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek‘ downloaden.