Waar kun je je melden?

Heb je problemen, voel je je ziek, ben je uit de klas gestuurd of wordt je gepest? Dan kun je dat melden bij de balie van het Open Leercentrum.

Mentoren en teamleiders

De mentor, het eerste aanspreekpunt

In de onderbouw is de mentor de contactpersoon van een klas. In de Tweede Fase begeleidt de mentor een groep leerlingen. Hij of zij kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Alle brugklasleerlingen worden voor de Kerst thuis door de mentor bezocht. Zit je in een hogere klas? Dan bezoekt de mentor je alleen als er aanleiding voor is. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor als zij vragen hebben of als er zich problemen voordoen.

Teamleiders

Teamleiders zorgen voor alle leerlingzaken binnen een afdeling. Zij zijn de vraagbaak voor docenten en leerlingen van een bepaalde afdeling. Waar een mentor contact heeft met leerlingen uit een bepaalde klas, heeft de teamleider contact met leerlingen uit meerdere klassen. Bekijk voor de contactgegevens van de teamleiders en vestigingsexperts de personeelslijst op de pagina ‘contact‘.

Passend onderwijs

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Passend onderwijs op de Noordikslaan

Op de vestiging Noordikslaan in Almelo kiezen we voor geïntegreerde ondersteuning. We zorgen ervoor dat binnen onze lessen voor iedere leerling het onderwijs zo passend mogelijk wordt gemaakt.

Ook op onze school kennen we leerlingen die door een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, een chronische ziekte of een andere bijzondere situatie botsen met de schoolse praktijk. Dan is er ook ondersteuning buiten de les om.

De mentor is het aanspreekpunt voor elke leerling en de ouders.

Onze gespecialiseerde collega’s bieden ondersteuning in de vorm van:

    • Remedial teaching, o.a. bij dyslexie en dyscalculie
    • Motorische remedial teaching
    • Faalangstbegeleiding
    • Hulp van een vertrouwenspersoon
    • Hulp van een expert op het gebied van het autistisch spectrum
    • Ambulante begeleiding binnen en buiten de klas
    • Begeleiding op het gebied van taal- en rekenproblemen
    • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
    • Begeleiding van de mentor bij het leren, plannen en organiseren
    • Begeleiding van meergetalenteerde leerlingen.

Naast de ondersteuning van collega’s schakelen we indien nodig ook externe specialisten in, zoals: schoolarts, schoolmaatschappelijk werkster, collegiaal consulente van het Samenwerkingsverband of de leerplichtambtenaar.

Hebt u verder nog vragen over het passend onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator: Mw. M.B.C. Heerdink-Mos, m.heerdink@noordik.nl

Extra begeleiding op de Noordikslaan

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie. Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent.

Op de Noordikslaan is er een gespreksgroep met leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw vestiging. Bij ernstige klachten kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. L. Nawijn l.nawijn@noordik.nl
Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl
Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. I. Öz i.oz@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Mevr. D. Beekhuizen d.beekhuizen@noordik.nl

Aandachtsfunctionaris:

Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland).

Dyslexie heeft gevolgen bij alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. De snelheid en accuratesse bij het begrijpend en studerend lezen en bij het juist spellen en construeren van teksten worden erdoor beïnvloed. Alle brugklasleerlingen van CSG Het Noordik nemen aan het begin van het schooljaar deel aan toetsen gericht op het signaleren van dyslexie.

Op CSG Het Noordik kunnen leerlingen met dyslexie gebruik maken van een aantal voorzieningen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 20% meer tijd krijgen bij het maken van toetsen en bij leerlingen met dyslexie worden spellingfouten minder zwaar aangerekend. Zelfs bij het maken van examens zijn er speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexieverklaring, deze rechten zijn vastgelegd in het Eindexamenbesluit.

In de brugklas kunnen de leerlingen met dyslexie wekelijks in kleine groepjes begeleiding krijgen van de remedial teacher. Na de brugklas is het voor leerlingen nog steeds mogelijk om contact te hebben met de remedial teacher, dit gebeurt dan wel op afspraak.

Huiswerkondersteuning

Speciaal voor havo-leerlingen in de klassen 1 t/m 4 die moeite hebben met het plannen en maken van hun huiswerk is er HWO (huiswerkondersteuning).

In het Open Leercentrum werk je na je laatste lesuur aan je huiswerk. Je krijgt dan begeleiding van een student en een leerling uit vwo 6. Zij helpen jou met het plannen en  maken van je huiswerk.

Jijzelf, je ouders of je mentor kunnen je aanmelden voor HWO. Je mentor bepaalt na overleg of je een geschikte kandidaat bent. Dhr. Stijntjes begeleidt de HWO. Bij vragen kun je contact met hem opnemen via (0546) 48 48 48 of  hwo@noordik.nl

Remedial teaching

Het kan zijn dat je op school een achterstand oploopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: een niet-effectieve werk- of studiemethode, een leerstoornis zoals dyslexie, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Heb je een achterstand? Dan kom je in aanmerking voor extra begeleiding. De remedial teacher bekijkt met jou wat de oorzaken zijn van jouw leerproblemen, vervolgens oefen je hoe je het leren anders zou kunnen aanpakken.

Remedial teachers:

Mevr. W.H. Wijma  w.wijma@noordik.nl
Mevr. M. Katsman-van IJsseldijk m.katsman@noordik.nl

Motorische remedial teaching

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door een verkeerde lichaamshouding.

Motorische remedial teachers:

Dhr L.J. Snellink,  a.snellink@noordik.nl
Mevr. D. Beekhuizen-Bosch,  d.beekhuizen@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Profielkeuze

In klas 3 bereid je samen met je mentor, decaan en docenten een profielkeuze voor. Je gaat een richting kiezen voor de bovenbouw, de Tweede Fase. Bij je profielkeuze kun je kiezen uit de vier profielen die we in Nederland kennen:

   • Natuur en techniek.
   • Natuur en gezondheid.
   • Economie en Maatschappij.
   • Cultuur en maatschappij.

Extra vak(ken)

Bovenop de vakken binnen je gekozen profiel kun je ook één of meerdere extra vakken kiezen. Helaas is het moeilijk om deze vakken in te roosteren. De extra vakken vind je dan ook niet terug op je rooster. Je krijgt van ons een basisrooster dat je zelf – in overleg met je mentor en de docent – aan kunt passen. Zodra er sprake is van overlappende uren, maak je dus zelf een bewuste en weloverwogen keuze welk vak je wilt volgen.

In de week voor de meivakantie worden alle profielkeuzes in de leerlingbespreking van havo 3 en vwo 3 besproken en van advies voorzien. Als er aanpassingen nodig zijn, gebeurt dit in een extra gesprek met de decaan.

In mei ontvangt iedereen de profielkaart waarop de keuze ingevuld moet worden. Als je één of meer extra vakken wilt kiezen, moet je dit op deze kaart invullen. De kaart moet door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. De ondertekende profielkaart lever je in bij je mentor.

Studiekeuze

Als je naar de laatste klas gaat wordt het ook tijd om na te denken over je definitieve studiekeuze. Welke studie/opleiding wil je gaan volgen? De decanen kunnen je daar advies in geven. Daarnaast onderhouden de decanen contacten met het hoger onderwijs en organiseren LOB-activiteiten. Loop gerust eens binnen, of stuur een mail voor een afspraak. Donderdag is onze decanendag, maar de decanen zijn ook op andere dagen bereikbaar.

Decanen:
Dhr. G.J. Nijhof, s.nijhof@noordik.nl
Dhr. M. Leijten, m.leijten@noordik.nl

Incidententele begeleidingslessen

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Op de Noordikslaan is het bijvoorbeeld mogelijk om op dinsdag tijdens het eerste lesuur studiebegeleiding te krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven door een vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met je docent hebt gemaakt.

Faalangst

Alle leerlingen krijgen in de brugklas een toets “zelfvertrouwen”. Op grond van de uitkomsten worden er begeleidingsgroepen gemaakt die gedurende een periode van tien lessen een trainingsprogramma krijgen. In de bovenbouw kunnen leerlingen met faalangst een training volgen waarbij ze vaardigheden aangereikt krijgen voor het maken van examens. Via de teamleider kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Begeleiders

Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. J.H. Nieuwerth j.nieuwerth@noordik.nl
Mevr. N. Velthuis n.velthuis@noordik.nl

Beeldcoaching

Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die CSG Het Noordik hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school gebruiken we beeldcoaching voornamelijk om de docenten te ondersteunen. In de klas worden korte video-opnames gemaakt die vervolgens met de docent en/of betrokken leerlingen besproken worden.

De videobeelden die in de klas gemaakt worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan anderen vertoond. Wanneer we beeldcaoching inzetten bij vragen van één of meer leerlingen, dan vragen we de leerlingen zelf en/of hun ouders/verzorgers eerst om toestemming.