Afspraken binnen Het Noordik

Een goede school betekent een veilige school. Jezelf veilig voelen is namelijk belangrijk om te durven zijn wie je bent.

Op CSG Het Noordik willen we je een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben.

Een veilige school ontstaat ook door duidelijke regels en afspraken.

Omgangsregels

 • Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
 • We respecteren elkaar met alle verschillende opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
 • Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
 • Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden wij grof taalgebruik en taal die kwetsend is voor anderen.
 • Wij pesten niet. Ook niet digitaal.
 • Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.
 • We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp in van anderen als dat nodig is.
 • We helpen elkaar ons aan de regels te houden.

Computer- en internetgebruik

Wat mag je wel en niet downloaden op een pc van de school? Wanneer is er sprake van hate-mail? Kortom: waar ligt de grens van wat wel en niet mag? Voor het gebruik van computers hanteren we de volgende gedragsregels:

• Log altijd in met je eigen gegevens (logincode en wachtwoord). Deze zijn strikt persoonlijk.
• De computers mogen gebruikt worden als hulpmiddel in de les en voor de studie.
• Vergrendel de computer altijd bij het verlaten van je werkplek (of log uit).
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je persoonlijke mappen.
• Sluit alleen in overleg met de docent / toezicht houder apparatuur aan op de computer.
• Je mag gebruikmaken van de door school aangeboden programma’s op de computer (software die niet door de scholengemeenschap wordt aangeboden mag je niet starten, installeren of downloaden).
• Je wijzigt niets aan de instellingen van de computer.
• Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie via de computer als je niet zeker weet waarvoor de gegevens bestemd zijn.
• Je communiceert niet over zaken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend, bedreigend, haatdragend of gewelddadig zijn. Bij overtreding van een van deze regels worden maatregelen genomen. Vertel aan de docent of toezichthouder als je berichten ontvangt of dingen ziet die je vreemd, vervelend, smerig, beledigend, bedreigend of onbeschoft vindt.

Regels voor het gebruik van de iPad krijgen leerlingen per mail toegestuurd website van ICT-rijk onderwijs via www.ictrijkonderwijs.nl. Leerlingen krijgen de regels ook per mail toegestuurd.

De regels en gedragscodes over het gebruik van e-mail en internet door leerlingen en medewerkers zijn vastgelegd in de Regels computer en internetgebruik

Digitale gedragscode

Hoe gaan we met elkaar om op de social media? Wat mag wel en wat mag niet? Om de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers van Het Noordik in deze digitale tijd te waarborgen heeft de school in samenwerking met leerlingen en ouders een gedragscode opgesteld.

Digitale gedragscode

Ziekmelden en centraal meldpunt

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard. Op de Noordikslaan is dat het Open leercentrum (OLC). Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig.

Ziekmeldingen en betermeldingen kunnen tussen 8.00 en 8.30 uur telefonische doorgeven worden op (0546) 48 48 48.

Voor ziekmelden in de bovenbouw geldt ook het volgende: Mis je door ziekte een toets, dien je je af te melden bij de teamleider. Bij schoolexamens en het centrale examen dien je je elke dag die je ziek bent opnieuw af te melden.

Anti-pestbeleid

Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen, dit doen we aan de hand van het Pestprotocol en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Anti-pestcoördinator op de Noordikslaan:

Mevr. D. Beekhuizen d.beekhuizen@noordik.nl

Schoolveiligheidsplan

Meer lezen over fysieke en sociale veiligheid op CSG Het Noordik? Lees dan ook ons Schoolveiligheidsbeleidsplan (2016)

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut (PDF, 2018-2020).

Het statuut kun je ook inzien in het open leercentrum (OLC) of bij de administratie.

Protocol schorsing en verwijdering

Het kan soms gebeuren dat een leerling geschorst of van school verwijderd wordt. Bijvoorbeeld in geval van geweld, seksueel misbruik of racisme. In welke gevallen er tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan en welke procedures er dan gevolgd worden, staat beschreven in het volgende protocol:

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

Medicijnverstrekking en medisch handelen

In principe worden er geen medicijnen verstrekt aan leerlingen. Hoe de school handelt in de volgende situaties:

 • wanneer een leerling ziek wordt op school,
 • het verstrekken van medicijnen op verzoek,
 • medisch handelingen

staat uitgebreid omschreven in het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Integriteitscode

De integriteitscode is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. De code voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, en past in de visie van Het Noordik op een (sociaal) veilige school en op de manier waarop collega’s met elkaar om horen te gaan.

De integriteitscode bevat regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van Het Noordik. Het document is te downloaden via de pagina Organisatie onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Klokkenluidersregeling

Hoe te handelen bij het vermoeden van een misstand is vastgelegd in de klokkenluidersregeling. De regeling geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Het document is te downloaden via de pagina Organisatie, onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.

Gescheiden ouders

Welke rechten en plichten er gelden in het geval de ouders van een leerling gescheiden zijn, zijn vastgelegd in het

Protocol rechten gescheiden ouders

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Het Noordik wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen we ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, overeenkomstig de voorschriften in de wet, zorgvuldig met leerlinggegevens (en ook personeelsgegevens) omgaan. Met de komst van nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) krijgen wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. In het privacyreglement verwerking leerlinggegevens leest u hoe we dit hebben geregeld.

Publicatie foto’s en AVG

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. Onder beeldmateriaal verstaan wij foto’s en filmpjes waarop personen (betrokkenen) te zien zijn. We gebruiken dit beeldmateriaal voor de website, maar soms ook voor foldermateriaal.

AVG
In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens, evenals naamsvermelding.  Aan het gebruik van bijzondere persoonsgegevens worden strikte eisen gesteld.

Voor het gebruik van foto’s van uw kind in foldermateriaal, andere publicaties of op de website, waar wij een beeld schetsen van het onderwijs en activiteiten bij ons op school, is uw toestemming vereist. De toestemming voor publicatie(s) kunt u altijd weer intrekken. Als er foto’s of namen worden gebruikt voor wervingsdoeleinden of publicaties in de pers, benaderen wij u of uw kind (als het 16 jaar of ouder is) persoonlijk en vragen we u een formulier in te vullen. Als het op initiatief van een krant of omroep zelf is, dan zijn de publicaties ook hun verantwoordelijkheid en niet die van Het Noordik.

Fysiek ingrijpen en omgaan met agressie

Opstandig en agressief gedrag komt overal voor, ook op school en in de klas. Met professioneel pedagogisch handelen van medewerkers en een prettig schoolklimaat kunnen veel problemen voorkomen worden.

CSG Het Noordik heeft een zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Om agressie binnen de school te voorkomen en daarmee de veiligheid van medewerkers en leerlingen te optimaliseren zijn de protocollen Fysiek ingrijpen naar leerlingen en Omgaan met agressie van ouders/verzorgers en ander bezoek opgesteld.

Protocol fysiek ingrijpen protocol (versie juni 2020)

Verzuimafspraken

De regels en afspraken omtrent verzuim en bovenmatig verzuim staan omschreven op de ouderpagina

Afspraken op de Noordikslaan

De school is een plek waar je je veilig en vertrouwd moet voelen. Met z’n allen (leerlingen, docenten, directie en onderwijsondersteunend en -begeleidend personeel) vormen we deze school. Er zijn dus veel mensen die invloed hebben op de sfeer en de veiligheid. Op de Noordikslaan richten we ons voornamelijk op de volgende punten:

 • Openheid en vertrouwen
 • Samenwerken en verantwoordelijkheid
 • Respect en persoonlijke ontwikkeling
 • Kwaliteit en veiligheid

Op de Noordikslaan hebben we ook een aantal eigen afspraken, die vind je onder andere hiernaast.

Afspraken over de iPad

Wat wel en wat niet mag bij het gebruik van de iPad staat omschreven in het volgende document: Regels rond gebruik iPad  (pdf)